Jazzy & Dinner งานรับประกาศณียบัตรผู้บริหาร

Jazzy & Dinner งานรับประกาศณียบัตรผู้บริหาร

   งานรับประกาศณียบัตรผู้บริหาร ในโครงการ IOD        Thai Institute of Directors  ผ่านไปอีก 1 งานของ “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย”  การประกาศรับประกาศณียบัตรของผู้บริหารบริษัทต่างๆ ที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตร IOD เป็นอีกหนึ่งงาน VIP. ที่วง Redcarpet...